Voorwaarden en Condities

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden:

  • Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.
  • Land verwijst naar: Verenigd Koninkrijk
  • Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Immediate Connect.
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Service verwijst naar de Website.
  • Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.
  • Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt.
  • Website verwijst naar Immediate Connect, toegankelijk via https://immediateconnect.com/
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat U akkoord met deze Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Condities dan mag U de Dienst niet betreden.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Dienst gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren U met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD indien U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, wegens bedrijfsonderbreking, wegens persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie haar essentiële doel mist.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij worden beperkt tot de grootste bij wet toegestane omvang.

“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd “ALS IS” en “ALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Filialen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het Bedrijf een verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) wat betreft de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) wat betreft de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, haar servers, de inhoud, of e-mails verzonden van of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit hoofdstuk worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit krachtens het toepasselijke recht kan worden afgedwongen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst worden beheerst door de wetten van het Land, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Indien U een probleem of geschil heeft over de Service, gaat U ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, profiteert U van de dwingende bepalingen van het recht van het land waarin U woont.

Wettelijke naleving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo rust van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat “terrorisme steunt”, en (ii) U staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die uitvoering op een later tijdstip te eisen, noch zal de afstand van een inbreuk een afstand van een latere inbreuk vormen.

Vertaling Tolk

Deze Voorwaarden kunnen vertaald zijn als Wij ze aan U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke verandering is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door onze dienst te blijven gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: